/* terug naar de top button */ /* einde terug naar de top */
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Makelaarsleads.NL

 

1. Algemeen

1.1 Definitie Lead; een ingevuld aanmeldingsformulier met N.A.W.T.E gegevens van een mogelijke verhuurder die op het netwerk van Makelaarsleads.Nl heeft aangegeven dat hij overweegt om woonruimte te verhuren en advies wil van een makelaar in de regio.
1.2 Makelaarsleads geeft geen garanties over de kwaliteit van de leads. Er is geen garantie dat er daadwerkelijk een opdracht uit voortvloeit.
1.3 Makelaarsleads.NL wordt op geen enkele manier partij in de overeenkomst tussen prospect en opdrachtgever.

2. Toepassing

2.1 Het van toepassing zijn van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden op het rechtsverkeer tussen Makelaarsleads.NL en opdrachtgever wordt door Makelaarsleads.NL uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Voor het overige blijven deze voorwaarden onverhoopt van toepassing.

3. Prijzen en reclamatie

3.1 Prijzen zijn in EURO en uitsluitend excl. B.T.W.
3.2 Indien opdrachtgever van mening is dat de verrichte diensten niet aan de overeenkomst voldoen, dient opdrachtgever Makelaarsleads.NL. hiervan binnen 2 werkdagen na levering of verrichting in kennis te stellen. Na deze termijn aanvaardt Makelaarsleads.NL geen beroep op reclamatie.

4. Facturering / betaling

4.1 Opdrachtgever verplicht zich de vergoeding voor de leads vooraf te betalen aan Makelaarsleads.NL
4.2 Betaling door de opdrachtgever geschiedt middels Ideal of middels “leadtegoed”.
4.3 Het tegoed dat aangeschaft wordt is maximaal 24 maanden geldig en niet restitueerbaar.
Makelaarsleads garandeert dat er voldoende leads in de regio aangeboden worden in de periode van geldigheid.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om de leads tijdig aan te schaffen.
4.4 Bij beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, vindt geen restitutie plaats tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Makelaarsleads.NL. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor enigerlei schade, direct dan wel indirect, die opdrachtgever lijdt of voortvloeit uit de overeenkomst met Makelaarsleads.NL

6. Toepasselijk recht

6.1 Elke rechtsverhouding tussen Makelaarsleads.NL en de opdrachtgever(s) wordt beheerst door het Nederlands recht